يگدل، يگدله - yegdil, yegdile

Kamus-i Osmani - يگدل، يگدله yegdil, yegdile maddesi. Sayfa:6644 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207