آخرالامر - ahiru-l emr

Kamus-i Osmani - آخرالامر ahiru-l emr maddesi. Sayfa:154 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193 200 207