مرداسنج، مرداسنك - mürdasenc, mürdasenk

Kamus-i Osmani - مرداسنج، مرداسنك mürdasenc, mürdasenk maddesi. Sayfa:4726 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195 202