ميخوار، ميخواره - meyhavar, meyhavare

Kamus-i Osmani - ميخوار، ميخواره meyhavar, meyhavare maddesi. Sayfa:3987 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203